ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רפב

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אייר, בו כותב עוד הפעם שעדיין לא נתברכו בפרי הבטן.

וכיון שכמה טפולים חדשים חדשו בשנים האחרונות, מהנכון שיפנו עוד הפעם לרופא מומחה במקצוע זה, ולשאלו ביחוד להטפולים החדשים.

במ"ש אודות ניתוח על הריאות - אין נראה לי כלל וכלל כמובן.

במ"ש אודות החלומות - צריך לבדוק המזוזות בדירתו שבטח שי שם הדורש תקון, וכן אשר זוגתו תחי' תשמור על מנהג הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, ותעשה כן גם בימות החול ביום שני וחמישי בבקר - מובן דכ"ז צריך להיות בלי נדר.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

וכיון שנמצאים אנו בהימים שבין פסח זמן חירותנו ושבועות זמן מתן תורתנו חרות על הלוחות, א"ת חרות אלא חירות חירות מכל ענינים המצירים וגורמים דאגה, הנה גם הוא יזכה לבשר טובות בכל האמור.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט.