ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רפג

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מתפארת שביסוד, ובו כמה שאלות בהנוגע להתועדות די"ב תמוז הבע"ל ואופנה.

והנה כבר כתבתי זה כ"פ, שבענינים דכגון דא תלוי באופן ההכנה, ז.א. שמוכרחת תכנית מפורטת בעוד מועד ובאופן דלשלול הענין דקדירה דבי שותפי, ואחראים לענינים מסוימים של ההתועדות, ואף שמובן שאין להפחיד את האחראים, אבל סו"ס אין האחריות קשה כ"כ שזקוקים להפחדה והבהלה כי אם להכנה בעוד מועד ובאופן מסודר.

ועוד זאת רואים אשר באם מכריחים את מי שהוא לקבל עליו תפקיד והכנה וגם לאחרי השכנוע אינו מסכים כי אם מתבייש להשיב פני המבקש אזי "צורה כזו" יש להעבודה (אזא אויסזעהען האט די ארבעט) וההשתדלות שלו. וכיון שעתה די זמן גם לסידור מסודר בהנ"ל ועוד עת אפילו להתייעצות איזה פעמים קודם התחלת הבאת התכנית לידי פועל, הנה כל אלה הפעילים שבהם יתאספו וידונו בדבר ואחרי כן יעשו אסיפה מורחבת ובהתאם להשקו"ט והאסיפה ותוצאות שלה - יחליטו בנוגע לשאלותיהם.

בהנוגע להוצאות הכרוכות בדבר, הנה אעורר את אנ"ש שישתתפו בערך שליש ההוצאות (כמובן באם תהי' זה לא התועדות מקומית כ"א בשטח רחב יותר).

בודאי המציאו להם מצעירי אגו"ח בת"א העתק מכתבי בהנוגע לעשות סה"כ מהפעולות במשך שנים שעברו וכו'.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט.

ו'רפג

העתק מכתבי: דלעיל ו'רסה.