ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רפד

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה ניסן (ושלאחריו) וסיומו בשאלה, איך לבקש מהבורא ית' את המצטרך לאדם וב"ב ובזה גם על כפרה על הענינים בלתי רצוים שבעבר וכו'.

והנה כבר מלתו אמורה בתורתנו הק' תורת חיים גם כפשוטה בעולמנו זה, בספרי חסידות ובספרי מוסר, ונקודה התיכונה בזה היא, חרטה גמורה על ענינים בלתי רצוים שבעבר וקבלה טובה בזה על להבא, קבלה שמתחילים להגשימה תומ"י בחיי היום יומים, ע"י אורח חיים ע"פ הוראת תורתנו תורת חיים, שהרי היא רפואה לעולם גדול, ולעולם קטן זה האדם, ומביאה למילוי צרכיו ומילוי משאלות לבבו לטובה.

אלא שלפעמים מנסה בורא העולם ומנהיגו את איש הישראלי וכמ"ש כי מנסה ה"א אתכם לדעת הישכם אוהבים וגו' וכבר נאמר האלקים עשה את האדם ישר (שהודיע אותו הוראות ברורות וישרות בתורתו, ולכן פלא ותמי', על אשר) והמה בקשו חשבונות רבים ודרושים ורמזים שאינם מתאימות להוראות אלו. ועוד להוסיף אשר כיון שהשי"ת דורש זה מכאו"א מאתנו, בודאי שמקודם לזה נותן השי"ת הכחות למלאות הדרישה במילואה (ועוד זאת אשר גם) בשמחה ובטוב לבב שכזה דורש מאתנו ממה"מ הקב"ה, וכדברי הרמב"ם בס' יד החזקה סוף הל' לולב.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק מרן אדמו"ר

שליט"א

מזכיר