ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רפו

ב"ה, כ"ט אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק ובו כותב אשר מלמד הוא לכתת ילדים בדעטראיט, וזה מזמן שדורשים ומדברים עמו שיעתיק מושבו לנויארק אשר שם בנקל יותר כל עניני יהדות וכו' ושואל דעתי בזה.

ולדעתי תמוה אפילו נתינת מקום לספק בזה, שהרי חינוך בני ישראל על טהרת הקדש, מלאכת ה' היא, ואין לך דבר גדול יותר מזה ובפרט בתקופתנו דור יתום, ואשרי חלקו של כאו"א שזכה לעשות בזה, ואדרבה צריך להוסיף חילים ולהשפיע גם על אחרים שהם יעשו ככה כמוהו, ופשיטא בערי השדה, אשר שם הוא בגדר מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, ודוקא מטעם האמור (הלא בנויארק כל עניני יהדות בקל יותר), אשר זכותו של כל אחד מהמתעסקים בזה גדול פי כמה, והרי הבטיחו רז"ל שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, וזה העוסק בחינוך ילדי בני ישראל שכל אחד מהם עליו נאמר בנים אתם לה' אלקיכם, בודאי שישלם לו השי"ת פי כמה בהצלחת בניו ובנותיו שי' הוא להיות לו מהם רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי מסורתי.

והרי ידועה הנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר בחר בכמה בחורים ואברכים מבחירי תלמידיו ושלחם דוקא לערי השדה, ובמשך השנים שעברו, הרי כבר ראו פירות ופירי פירות, והרי זה גם הוראה ולימוד בשביל כל אחד מאתנו כמובן.

תקותי ששורותי אלה אף כי מעט בכמות תספיקנה להאיר הענין אף שבלא"ה מובן הוא, ולא באתי אלא להוסיף התלהבות במילוי תפקידו האמור ויהי רצון שיעשה זה מתוך הרחבת הדעת אמיתית ובריאות הנכונה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.