ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רפז

ב"ה, כ"ט אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... בשאלתו אשר אחד מתלמידיו רוצה ללמוד במוסד בו לומדים רק לימודי קדש, ושואל אם לסייעו בזה או שלא לעשות כלום.

ולפלא הספק והשאלה בדבר. שהרי בעניני ת"ת וכיו"ב באם אין עושים הענינים ככל האפשרי, ז.א. כמאן דבעי למיעבד, בנדון זה ה"ז בגדר דביטול תורה הכי מבהיל, ועליו נאמר כו' (אף שבקצה השני, הנה זה שא"א לו בשו"א, יוצא אפילו בקריאת פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, ויעיין בזה* ביאור אדמו"ר הזקן איך שאין כל סתירה בזה), שעפ"ז מובן שכל אחד המשתוקק ללמוד שעה אחת יותר בתוה"ק, הרי על כל אחד מישראל להשתדל ככל התלוי בו ולסייע בידו. ובפרט שהמדובר, כפי שכותב, בבעל כשרון ובלשון חז"ל ממולח**.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

...כשביקר כאן... סיפר ששיטתו בחינוך תלמידיו בישיבה שמסביר להם שתכנית הישיבה בה לומדים, אינה במעלה הכי גדולה, אלא שמתאים לחינוכם הקודם או לדרישת הוריהם, הרי רק מספר שעות ספורות הוקדש ללימוד התורה, ועליהם לשאוף ולהשתדל באפשרית הראשונה בלימוד התורה על חשבון שאר הלימודים. ובזה הסביר להם שבנו הוא - שלחו ללמוד בישיבה בעיה"ק ירושת"ו. והרי גם בזה נראה שאין כל סתירה כלל, במה שתלמידו הוא יסע ללמוד בישיבה בה לומדים לימודי קדש כל היום כולו, ודלא כהטענה שאמרו לו.

ו'רפז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 382.

*) תו"א מג"א (צח, ג). הל' ת"ת פ"ג בקו"א.

**) קדושין כט, ב. להעיר מלקו"ת ס"פ ויקרא.