ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רצ

ב"ה, בחדש השלישי ביום הזה, ה[ת]שי"ח

ברוקלין, נ.י.

להמשתתפים באסיפת היסוד של צעירי

אגודת חב"ד,

במאנטרעאל

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל המכתב בו כותבים ע"ד האסיפה הנ"ל ובחירת ועד הזמני.

ובודאי נגשו תיכף לעריכת תכנית של פעולות ממשיות, והעיקר - שגם התחילו בפעולות אלו.

וכמבואר במכתבי לצעירי אגו"ח דכאן, אשר העתקתו מצורפת פה.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח - לעשות במרץ והתלהבות, שהם מסגולות הצעיר, בהחזקת והפצת היהדות בכלל, והחזקת והפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בפרט.

ומובן אשר לא רק לצעירים במספר שני חייהם עלי אדמות הדברים מכוונים,

אלא לכל אלו הצעירים ומתלהבים ברגש חי, רגש לב ער להקב"ה, למצות ולגאולה.

ולכל אחד ואחת מבני ישראל ניתנה יכולת זו, כי על ידי התבוננות, אפילו לשעה קלה, בציווי רז"ל שיהיו - דברי תורה וציווי הבורא ית' - עליכם חדשים, כאילו שמעתם בו ביום.

והרי בכל דבר ודבר ישנו ענין ציווי הבורא ועבודתו, וכהוראת הכתוב: בכל דרכיך דעהו. וכמבואר בארוכה ברמב"ם הלכות דיעות ובטור ובשו"ע אורח חיים סימן רל"א.

הנה כל אחד, ובפרט מאלו המחונכים והולכים בשיטת חב"ד - להתבונן בפנימיות וסתים של כל ענין וכוונתו.

יעמוד בתנועה של חידוש חיות וכחות לפעולה בכל רגע ורגע.

וכדבר משנה, בו מתחיל רבנו הזקן שולחנו באורח חיים: יתגבר כארי.

ובביאור ובפרטיות יותר במהדורא תנינא שם (מיוסד על הטור): הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים כו', עיי"ש.

בברכת הצלחה בעבודתכם בקדש בסביבתם הקרובה וגם בסביבה, שלע"ע, עדיין איננה קרובה, עבודה מתוך הרחבת הדעת ובשמחה ובטוב לבב,

ולקבלת התורה - ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר - בשמחה ובפנימיות.

מ. שניאורסאהן

ו'רצ

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ז ע' 370 ובשלימות בחכ"ג ע' 433.

במכתבי: דלעיל חי"א ג'תכט. ראה גם לקמן אגרת ו'תכז.

ביום הזה: הוא ר"ח (שבת פו, ב). ומבואר בתורה אור ר"פ יתרו. עיי"ש.

ער... ולגאולה: ראה ילקוט שה"ש רמז תתקפח.

בציווי רז"ל: רש"י דברים יא, יג. וראה ספרי ורש"י שם ו, ו.

יתגבר כארי... ובפרטיות: ע"פ פירוש המגלה עמוקות ר"פ אמור דעז כנמר - תורה (ע"פ ביצה כה, ב), קל כנשר רחמני - אהבה, רץ כצבי - מצות (ע"פ ברכות ו, ב) וגבור כארי - יראה (אותיות ארי'), ומכוון לד' אותיות שם הוי' (ראה זוח"ג קג, ב. תניא רפמ"ד) - הנה יראה (תתאה) תרעא לאעלאה לכל מדריגות אלו ויסודם (ראה זח"א ח, א. קונטרס העבודה פ"ב) ויראה (עילאה) היא תכליתם וכמש"נ (דברים ו, כד. ראה תניא ספכ"ג). וי"ל שזהו ג"כ סיום המאמר: לעשות רצון כו' - קוצו של יו"ד (אגרת התשובה פ"ד. ובכ"מ) - ואכ"מ.