ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רצב

ב"ה, ב' סיון, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אייר, בו שואל אצל מי להבחן.

ולפלא השאלה שהרי בשעה טובה ומוצלחת נעשה לתלמיד למכינת הישיבה הק' תורת אמת מיסודה ובהנהלתה של כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובמילא בשאלות בחינות ולימוד וכיו"ב עליו לעשות מתאים להוראות הנהלת הישיבה הק' תורת אמת.

ב)זמן השיעורים דחומש תהלים ותניא.

בכלל הרי כבר מבואר בהקדמה להיום יום, אשר אמירת השיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - הוא לאחרי תפלת שחרית, ולימוד חומש עם פירוש רש"י ושיעור תניא, מובן שטוב יותר בסמיכות להתפלה של שחרית ומה טוב תיכף, ובאם לסיבה אי אפשר זאת אז משלימים גם בלילה שלאחרי זה.

בהנוגע למנהגי הנחת תפילין, הנה ישאל אצל זקני אנ"ש אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו.

ו'רצב

משלימים גם בלילה: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'תקב. ח"ט ב'תתסז.