ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רצד

ב"ה, ד' סיון, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח סיון עם הפ"נ המוסגר בו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב ע"ד חלישות הדעת והתאוננות של פלוני - ובודאי כל אחד עושה התלוי בו לשפר המצב, והרי אין עליו אלא להכין הצנור והכלי כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר וכ"ק אביו אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, עומדים ומעוררים ר"ר על עניני תו"ת בכל מקום שהם, ובפרט באה"ק ת"ו וצדיק גוזר והקב"ה מקיים, אלא שלמטה צ"ל מוכנים לקבל ההשפעה, שהרי סו"ס נמצאים בעוה"ז גשמי שלכל ענין צ"ל אחיזה גם בטבע עד שאפילו בעניני תורה ופנימיות התורה שמצ"ע הרי התורה משנה טבע, ובכ"ז נאמר וברכך ה"א בכל אשר תעשה.

במ"ש אודות המתלמדים ענין הוראה וכו' - אחרי בקשת סליחתו כמו כ"פ במכתביו מעורר ע"ד הפרטים הבלתי רצוים שישנם בענין זה מבלי להורות מהי העצה. ואף שבירור הבלתי רצוי מוכרח ונכון הוא, מובן שלא זהו התכלית שהרי ענין רופא תועלתו לא מפני שמברר גוף המחלה, אלא ש[מר]פא אותה. והרי הענין אודותו כותב שמתלמדים כמה מאנ"ש וביחוד מהצעירים את הצריך לחינוך על טהרת הקדש מוכרח הוא, וע"ד כשבא כ"ק מו"ח אדמו"ר לכאן לקח מבחירי האברכים והבחורים מהישיבה ושלחם לערי השדה ללמד תורה מהתחלת אל"ף בית, ועד"ז ואפשר ביתר שאת, הוא עתה המצב באה"ק ת"ו (אלא ששם נוגע לא"ב ליהדות, כיון שהאל"ף בי"ת כפשוטו אינו נצרך ללימוד), ובפרט נוגע גם לקיום הישיבה, כי אם אין גדיים, ז.א. תלמידי חדרים בהשפעת חב"ד, מאין יבואו תישים, ז.א. תלמידים לישיבת תו"ת, וק"ל.

לפלא שאינו מזכיר בהנוגע להכנות לחג השבועות בתוככי כותלי הישיבה וגם, ע"פ הידוע בשנים שעברו, כבר באה העת להתדבר בהנוגע לימי החופש, כיון שזה כמה שנים שכמה דיעות בזה, ובמילא נעשו הענינים שלא ע"פ תכנית מסודרה ובמילא מתרבה ההיזק, וק"ל.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

ו'רצד

מו"ה שלמה חיים: קסלמן, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקלז, ובהנסמן בהערות שם.

והתאוננות: על המצב בישיבה.