ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רצה

ב"ה, ד' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הילולא דרשב"י עם הרשימה המצורפה, ות"ח על הטרחה. ויהי רצון אשר יוכל לבשר טוב בטוב האמיתי, ולא רק להרגיע את רוחי ולא רק בתור לימוד זכות, אף שגם זה ענין נעלה הוא (וכדבר משנה ע"ד גודל הענין דלימוד זכות וכן דרז"ל דהמצוה דואהבת לרעך כמוך ה"ה כלל גדול בתורה), אבל הרי פשוט שבשורות טובות יכולים להיות בשלימות יותר ע"י שינוי בהמציאות שלא יצטרכו גם ללימוד זכות, וכמו שאמרתי לו כאן שמרא דאתרא הרי גם גנבי בשיבבותא דרב צ רבם הוא ובמילא פשוט שרב יכול להשפיע עליהם, ובמכש"כ וק"ו על אנ"ש ותמימים שרבותינו נשיאנו השקיעו בהם מכחותיהם פנימים ועצמיים ואפילו אלו שנתוספו לאחרי זה הרי הודיעו חז"ל קרב לגבי דהיני ואידהן, וכדיוק הלשון דהינא שהשמן מפעפע, בכל מקום, וק"ל.

וכיון שנמצאים אנו בימי הכנה לחג השבועות זמן מתן תורתנו עלי' נאמר חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות, חירות מכל ענינים המבלבלים, הנה יבשר טוב טוב אמיתי בטוב הנראה והנגלה בכל ענינים הכללים ובענינים הפרטים. ומיום הולדתו הבע"ל עוד יוסיף אומץ בזה לאויוש"ט, טובות עם כל הפירושים.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ו'רצה

מו"ה שניאור זלמן: גרליק, רבו של כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קצ, ובהנסמן בהערות שם.

עם כל הפירושים: ראה גם לעיל ח"ז אגרות א'תתקס. ב'טז. ב'נ ובכ"מ.