ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רצו

ב"ה, ד' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח סיון, בו כותב ע"ד עניני ישיבת אח"ת שבהנהלתו, ואשר נמצא עוד קישוים.

והנה כבר נוסו בכגון אלו הן במקומו והן בכל מוסדות תו"ת ואח"ת, ובכל פעם ובכל מקום הקב"ה מצליח ומציל מכל הענינים ואדרבה גורם להוספה ואזלינן בתר חזקה שבודאי גם בנדון דידי' יהי' כן, ואף שמכאן קשה להורות על פרטי ההנהגה בזה, מנוסה הוא בכזה ובעיקר אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בודאי מעורר ר"ר, וכבר ידוע הסיפור בנוגע הרב אהרן מבעליניץ כשנשלח ע"י אדמו"ר הצ"צ צ שטעלין אויף זיך.

וכיון שנמצאים אנו בימי הכנה לזמן מתן תורתנו עלי' נאמר חרות על הלוחות, א"ת חרות אלא חירות, חירות מכל ענינים המבלבלים ומונעים, הנה יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה גם בזה.

בברכה בנוסח הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ו'רצו

ידוע הסיפור: ראה ס' התולדות אדמו"ר מהר"ש (כאד"ש) ע' 64. לעיל ח"ג אגרת תשיז.

"התוועדויות" ש"פ שמות תשמ"ח (ח"ב ע' 2)15.