ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רצז

ב"ה, ד' סיון, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור בעל

מדות

תרומיות ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה! אף על פי שבחליפת המכתבים עם אנ"ש שי' באה"ק ת"ו הנני שואל על כ' ומקבל פ"ש ממנו, בכל זאת קצת פלא בעיני שזה זמן רב לא קבלתי מכתב מכ'. אבל מובטחני שכמאז כן עתה עושה כל מה שביכלתו ויותר בהנוגע לכל עניני חב"ד באה"ק ת"ו ובפרט בהנוגע לכפר חב"ד.

ובקשר עם זמן מתן תורתנו הממשמש ובא, אביע לו איחולי בנוסח הרב, כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

כמו בשאר עניני כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהי' מדייק בלשונו כמו ששמע מאביו, בטח כן הוא גם בנוסח הברכה לחג השבועות.

והדיוק שבזה, אפ"ל שעל ידי שהדבר בשמחה ולא בכפי' הריהו גם בפנימיות, שלכן תורת חב"ד דורשת פנימיות ושמחה גם יחד, אלא שגם בשמחה עצמה מדגישה הפנימיות שבזה, שאז השמחה מחדירה תוך - תוכיותו של האדם עד שצפה ועולה גם לחוץ. ובאמת הרי בכל ענין של תרבות הסימן של תרבות אמתית הוא כשהיא פעולת בפנימיות, ולא כהעולם המעמידים את נקודת ההדגשה על החיצוניות, כמו עניני נימוס וכיו"ב. משא"כ בחסידות חב"ד שהנקודה התיכונה היא שיהי' המח שליט על הלב ומאחר שצריך להשליט בפנימיות ובשלימות הרי מוכרח שהשליטה תהי' ניכרת גם בחיצוניות.

בכבור ובברכה לחג שמח ולבשורות טובות בענינים הכלליים והפרטיים אשר הא בהא תליא.

ו'רצז

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קפב, ובהנסמן בהערות שם.

והדיוק שבזה: ראה גם לקו"ש ח"ד ע' 1307. ח"ח ע' 272.