ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רצח

[ימי הספירה תשי"ח] 1) בהנוגע להבא צ ישמע מאחר.

2) יספור ע"פ מה שהתחיל (שלדעתי זוהי העיקרית אצלו) וליתר שאת גם כפי שסופרים כאן, ובהפסק ביניהם ולא בסמיכות (דמחזי כשיקרא, וגם שזהו היפך לענין הספירה צ היינו בירור ולא ספק, שלכן צ"ע אם הי' יכול לברך אפילו אם כל הימים הי' סופר ב' ספירות).

יבקש הרבנים לפס"ד בהנוגע לחגה"ש, כי ע"פ הנ"ל חגה"ש (הנקבע רק ע"י ספירת כאו"א ולא דב"ד) צ"ל אצלו מוקדם יום אחד (ש"ק ויום א').

ו'רחצ

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 295, והוא מענה לא' שנסע בימי הספירה מאוסטרליה לארה"ב דרך קו התאריך. ובליל א' לבואו בירך וספר כמו שסופרים בארה"ב (אעפ"י שכבר ספר ספירה זו) ואחרי הפסקה ספר ג"כ כמו שסופרים באוסטרליה, ומליל ב' ואילך בירך וספר רק כמו שסופרים בארה"ב, אם נכון לעשות כן.

ראה גם לקמן אגרת ו'תטו, ובהנסמן בהערות שם.