ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ש

ב"ה, ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה אייר, שנתקבל ז"ע, בו כותב:

א) במ"ש בלקו"ת בהר מא, ב, שיש ריבוי מדריגות בתענוג הנשמות, אף שלא נזכר בספרים הק' רק געה"ת וגעה"ע, היינו שלא נתגלו אלינו. ושואל הפירוש בזה.

והפירוש כפשוטו, אשר געה"ע וגעה"ת נתגלו לנשמות דיחידי סגולה אף בהיותם בגוף, וע"ד ארבעה שנכנסו לפרדס ומתיבתא דרקיע, דאמרו מאן נוכח רבה בר נחמני (ב"מ פו, א) עיין בלקו"ת ס"פ תזריע, משא"כ מדריגות שלמעלה מזה, שלא נתגלו. ומובן הענין ג"כ ממה שכתב באגה"ק לרבנו הזקן סי' יט, שהשגת הנביאים אינה למעלה ממוחין דחכמה המלובשת בבינה, עיין בלקו"ת שם שזהו ענין דגעה"ע ספירת הבינה וראה ג"כ תניא פרק לט.

ב) במה שרוצה לפרש שלדעת הרמב"ם הג"ע עדיין לא קיים כ"א לע"ל.

ח"ו לאמר כן, והרי כמה מאמרי רז"ל כתובים בהנוגע לג"ע בש"ס ובזהר ומפורש הדבר גם ברמב"ם הלכות תשובה סוף פרק ח'.

ג) במה שמתפלא על מאמר רבנו הזקן, שמלאך יש לו גוף והרי הרמב"ם אומר שמלאך הוא שכל נבדל.

יעוין בלקו"ת ברכה צח, א שהנ"ל הוא ע"פ דברי הרמב"ן מיוסד עה"כ עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, אלא שמפרט שזהו רוח ואש בדקות*.

בהזדמנות זו אעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ששוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'ש

מו"ה אברהם משה: גרינברג, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קסח, ובהנסמן בהערות שם.

שלדעת הרמב"ם: בהמשך לזה - לקמן אגרות ו'שנז. ו'תפח.

שמלאך יש לו גוף: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תשפד.

*) כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע בד"ה פדה בשלום (השני) דשנת עזר"ת מביא ב' הדיעות ומוסיף "ונר' דכוונת הרמב"ם מ"ש שהן צורה בלא גולם היינו לא גולם דעשי' אלא גולם רוחני". ועפ"ז מובן מה שבע"ח ש"נ פז"ח מביא שהמלאכים נק' שכלים נבדלים וגם שיש להם חומר וצורה. וראה ג"כ לקו"ת שלח מו, א.