ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שג

ב"ה, ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים אליעזר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מימי הגבלה עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד עסקנותו במילוי שליחותו הפצת המעינות חוצה, והרי פשיטא שאם לפני מתן תורה בפעם הראשונה ז.א. בשנת ב' אלפים תמ"ח, היתה ההכנה לזה בכמה אופנים, הרי לאחר מתן תורה עיקר ההכנה לקבלת התורה היא ע"י הפצת לימוד התורה וע"ד מ"ש יהיב חוכמתא לחכימין, ובפנימיות ה"ז הענין דספירת העומר בשנת ב' אלפים תמ"ח וכמבואר בר"ן סוף מס' פסחים בשם אגדת חז"ל שספירה האמורה היתה הוראה על התשוקה לקבלת התורה, שמשנה ההיא הרי ההוכחה דספירה ענינה התשוקה לקבלת התורה הוא לימוד התורה בפועל עתה. וק"ל.

וכיון שבאים אנו עתה מחג השבועות זמן מתן תורתנו עלי' נאמר חרות על לוחות א"ת חרות אלא חירות, חירות מכל ענינים המבלבלים, הנה יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה בכל הענינים אודותם כותב במכתבו ובהפ"נ.

בברכה לבריאות ולבשו"ט.

ו'שג

מו"ה חיים אליעזר: הבר, פתח תקוה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'רמא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'שפב.

וכמבואר בר"ן: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תרטו ובכ"מ.