ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שד

ב"ה, ט' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום /5;22amp& (ולפלא גדול על אברך ישיבה מגזע אנ"ש ותמימים שבמכתבו יורה התאריך למספרם, בה בשעה שבאותו יום עצמו אמר היום יום חמישי בשבת, מיוסד על הציווי זכור את יום השבת לקדשו, ולא עוד שהוא בימי הגבלה דמתן תורה).

בו שואל בהנוגע לחינוך, אם יהי' זה בישיבה או ברשת בתכנית ישובי-ספר.

ולפלא גם השאלה, שהרי האחרון זהו במצב ההווה ענין דסוג מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, עיין מוע"ק ט' ע"ב, ויבוא בדברים עם הנהלת הרשת, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'דש

התאריך למספרם: ראה לעיל חי"א אגרת ג'תתב.