ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שו

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ משתתפי במגבית

לטובת ישיבת תומכי תמימים אשר בצרפת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים הרב מו"ה פרץ שי' מאצקין, מהשתתפותם בהחזקת ישיבת תומכי תמימים אשר בצרפת.

ובודאי לדכוותייהו למותר האריכות בביאור גודל הענין וגודל הזכות של כל מחזיקי ישיבה זו.

ולא נצרכה אלא להעדפה ולזריזות ולהשפעה על ידידיהם ומכיריהם שגם הם יעשו כהנ"ל, וזכות הרבים תלוי בהם.

ויהי רצון אשר כדרשת הזהר עה"כ עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר א"ת מאושר אלא מראשו*, תומשך ברכת השי"ת בהמצטרך לכל אחד מהם הוא וב"ב שי' מראשו, היינו מפנימיות אין סוף עד למטה מטה לבני חיי ומזוני רווחי.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'שו

*) להעיר מד"ה עץ חיים, שמח"ת תרצ"ט, ופתגם רבנו הזקן בזה.