ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שז

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מיום 5/, ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי יודע אשר אחד מעיקרי אמונת ישראל, הוא ענין דהשארת הנפש, ואשר הנפש נצחית היא, ולכן אסור להרבות באבלות ר"ל יותר מהכתוב בשולחן ערוך, ופשוט שבאם זה מפריע הלימוד בכלל וללימוד בהתמדה ושקידה, הרי ברור שזה בא מהיצר הרע המנסה לכל אדם למנוע אותו מלעבוד בוראו כהוראת תורתנו הק' ונוסף בזה שבאם ח"ו נשמעים לפיתוייו של היצר הרע, הנה נגרם ג"כ היפך דנחת רוח לנשמתה של הנפטרת כיון שהיצר הרע משתמש בענינה בשביל להחליש את האדם בלימוד התורה, וק"ל.

ועליו להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה שזהו הקורת רוח אמיתי בשביל הנשמה וזהו גם כן הצנור וכלי לקבלת ברכות השי"ת לכל המשפחה לכל אחד מתאים למעמדו ומצבו.

מהנכון אשר בכל יום אחרי תפלת הבקר יאמר השיעור תהלים חדשי צ כפי שנחלק התהלים לימי החדש -.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר