ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שח

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר

במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מג' סיון עם המצורף אליו, בו כותבים אודות התפתחות הענין דמחנה גן ישראל, ובודאי ימשיכו ההשתדלות בזה במרץ הדרוש מתאים לגודל הדבר והבטיחו רז"ל יגעת ומצאת ובפרט בענין כהאמור שהנקודה שבו להכניס ילדי בני ישראל שעל כאו"א מהם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם, באוירה של חיים ברוח תורתנו תורת חיים, במשך כו"כ שבועות, אשר ודאי שהשפעתה תהי' ניכרת בחדשים ושנים הבאים לאחרי זה, והרי עניני טוב וקדושה עושים פירות ופירי פירות.

מהאמור מובן ג"כ שכל ידיעה והשתדלות בהאמור כדאיות הן, ואשרי חלקו של כאו"א הלוקח חלק בראש בעבודה האמורה, ואחכה לבשו"ט בכל האמור ואשר המחנה הולך וגדול הן בכמות והן באיכות עד כי גדל מאד.

בברכת הצלחה בכל השייך למחנה גן ישראל מתוך הרחבת הדעת ובשמחה ובטוב לבב ולבשו"ט.

ו'שח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 409 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.