ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שט

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

לכבוד מר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד בן לבתו תי' למזל טוב ונקרא שמו בישראל נחמי' שי'.

הנה יה"ר מהשי"ת שהוריו שי' יחנכוהו ויכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ויגדלוהו מתוך הרחבה, וירווה מהם רוב נחת אמתי, והרי זכות הרבים, שמקרב לבם לאבינו שבשמים ובודאי לתומ"צ ג"כ, מסייעתו.

בברכת מזל טוב ולבשו"ט גם מבנו ומב"ב שיחיו צ והוא בכלל, כמובן ופשוט.

נהניתי להחלטתו צ בחירתו בדרך של המשך קשריו עם כל אלו שמזכירם במכ', אבל ביחד עם זה להורותם במפורש וללא שום העלמות וכו'.

ואמרתי עד"ז בהתועדות שאין הביטוי "תורה תמימה" יוצא מידי פשוטו. באם גורעים מהתמימות צ אין כאן תורה כלל (כ"א לכל היותר חכ' ושכל עמוקים).

שהרי ענין תורה צ הוא הוראה וציווי הכרחי. ולא רק הודעה שבאם אינך רוצה בענין פ' עליך לשלול ענין אלמוני שהוא סיבתו.

ו'שט

יצחק: דמיאל, רמת גן. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקע, ובהנסמן בהערות שם.