ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שי

ב"ה, י"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ישראל כהן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממ"ד לעומר בו כותב אודות הסברא לעשות לקוט מספר הזהר הק' כעין הלקוט דעין יעקב בהנוגע להש"ס ושואל דעתי בזה.

הנה קשה לי לחוות דיעה בענין כהאמור, כיון ששיטת חסידות חב"ד היא, שהזהר וספרי פנימיות התורה בכלל, צריך ללומדם כמו הלימוד דנגלה דתורה וביחוד בתקופתנו זו, אשר כלשון האר"י החי מצוה לגלות זאת החכמה, ואף מי שאין אפשר לו מפני סיבות שונות שאינן תלויות בו כלל לעסוק בהנ"ל באופן של לימוד, הרי סגולה ישנה גם באמירת האותיות.

-אשר גם בזה שוה לנגלה דתורה וכידוע דברי השל"ה בהקדמתו (בית אחרון) שאפילו אמירת שמות חמשה חומשי תורה נ"כ וכו' גם זה סגולה היא-

אבל פשוט שצריך להשתדל ככל האפשרי להפיץ לימוד האמור ויעוין דברים מבהילים שנאמרו בגודל העונש על מניעת לימוד זה, שמזה מובן גם גודל השכר, בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות (מיוסד על דברי הזהר ומדרשי רז"ל), שמשם מובן שדוקא לימוד באופן דהבנה והשגה צ מביאים גאולה, וכלשון הבעש"ט באגה"ק שלו הידוע, שבהיותו בהיכל המשיח, המענה הי', לכשיפוצו מעינותיך חוצה.

בכל זה כיון שכל ענין של הפצת התורה ענין גדול הוא, אינו רוצה ח"ו לחוות דעת גם בכיוון אחר, ולכן יפנה לגדולי ישראל סבא אשר באה"ק ת"ו ועמם יתייעץ בהאמור.

והנה כל הנ"ל הוא בהנוגע לאחרים, אבל פשוט שבנוגע לכ' הנה כיון שנתעורר בענין האמור, עליו להוסיף בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה וכנ"ל באופן דהבנה והשגה, וכמובא ג"כ בשו"ע או"ח סוף סי' נו"ן במגן אברהם בהנוגע ללמוד תורה שבע"פ וידוע ג"כ פתגם רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשו"ע (פוסק בנגלה דתורה) שצ"ל קביעות לא רק בזמן אלא גם בנפש והוא העיקר, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר