ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שיב

ב"ה, י"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו:

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במש"כ ע"ד תיקון המדות וכו' צ ילמוד קונטרס ומעין, אגרת התשובה (ח"ג מס' התניא). שער היחוד והאמונה (ח"ב שם), וס' של בינונים (ח"א שם).

במש"כ ע"ד אופן לימודו בעתיד הקרוב, יתייעץ עם ידידיו הנמצאים על אתר ומכירים כשרונותיו וידיעות שלו, והם יבוננוהו.