ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שיד

ב"ה, י"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו פ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במ"ש אודות החלישות שלו, וכן מהפרעות בעת השינה, יש מקום לומר ששני הענינים הוא מהבלתי סדר והעדר זמנים קבועים לאכילה שתי' שינה וכו', והרי ידוע עד כמה דרשו וגם דייקו והקפידו רבותינו על סדר חיים מסודרים וביארו והסבירו שמונע צ הבלתי סדר צ להצלחה בקיום התורה ומהצות ובפרט בנדון כזה שנוגע למלאכתו בקדש מלאכת זבולון שקדם לישכר, ואופן מלאכתו הרי מקרא מלא דבר הכתוב שמח זבולון בצאתך, וק"ל.

ומהנכון שישאל דעת רופא בכדי להשקיטו מהתרגשות מהנ"ל ויבקשו לקבוע לו זמני האכילה שתי' וכו' ועד כמה שאפשר ישתדל לשמור עליהם והשי"ת ישלח דברו ויחלימהו ויחזקהו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ומהצלחתו בעבודתו בקדש וכן מהכנה המתאימה לניצול הוואקאנס הבע"ל.