ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שיט

ב"ה, כ' סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם מי"ד סיון, שבדא"ג מזכירים שאיזה פעמים פנו אלי בשאלתם ולא נענו, וכנראה שפלא בעיניהם הדבר, ולדידי הרי הישיבה צריכה להתנהל ע"י הנהלתה אלא שדבר הקשה יש לשאול מעבר לים, אבל לא להתחיל בשאלה מעבר לים בענינים שדוקא על אתר יש לפותרם, וה"ה בנוגע לתוכן מכתבם זה, שהרי כל תלמיד עולם בפ"ע הוא, ואין לקבוע מסמרות ולהציג קו הנהגה אחד לכל הסוג, וגם בהנוגע לכל תלמיד יש להתחשב בהשפעה שתהי' בזה על שאר התלמידים [והרי מובנת הסתירה שבמכתבם עצמם, שכותבים שחסידים הם ואי אפשר להשתלט עליהם, והרי ישנם הלכות ת"ת לרבנו הזקן כו"כ מכתבים מרבותינו נשיאנו ועוד ועוד], אלא שמובן שלכל תלמיד צריך לענות בפ"עו

בהנוגע לפועל כנ"ל עליהם להחליט, ולא בדיון ע"ד סוג אלא בדיון על כל אחד בפרט ובהתחשב עם כל הסעיפים התלוים בזהו