ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שכ

ב"ה, כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק ערב זמן מתן תורתנו, בו כותב ראשי פרקים ממלאכתו מלאכת שמים בתוככי תלמידי מכינת תורת אמת.

ויהי רצון אשר יוסיף אומץ וכח בזה, ולא רק כחות הגלוים ולא רק כחות הנעלמים אלא עד לכחות היולים עצמיים, שהרי ענין ותכלית מתן התורה וקבלת התורה הוא באופן שהי' אורייתא וקוב"ה כולא חד וכמעלת התורה על המצות, שענינה א) התגלות ב) העצמות ומהות [שבזה הוא ג"כ מעלת החכמה דאורייתא מחכמה נפקת על הכתר ענין המצות, שאמרתי ונעשה רצוני], כמבואר באריכות במאמר דחה"ש שנה זו, ועד"ז ה"ה בכל יום וכלשון נותן התורה לשון הוה, ובפרט שזכות הרבים מסייעתו וכמאמר חז"ל ומתלמידי יותר מכולם.

ברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'שכ

מו"ה שמואל אלעזר שי': הלפרין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתעב, ובהנסמן בהערות שם.