ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שכא

ב"ה, כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי לפ' בהעלותך.

נכונה ההצעה שיקבל משרת מורה בישיבה קטנה, שהרי בודאי כוונתו למוסד חינוך על טהרת הקדש, ואם כן הרי זוהי פרנסה גשמית ורוחניות גם יחד, ובודאי יסתדר באופן שיוסיף בהקביעות שלו בלימוד תורת הנגלה וחסידות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט כשישפיע גם בסביבתו להחזקת היהדות והפצתה שאז הרי זכות הרבים מסייעתו, ובודאי למותר להאריך שתכלית הפצה זו הוא כהוראת הסדרה בהעלותך את הנרות אלו נשמות ישראל כמבואר בלקוטי תורה לרבנו הזקן, וכהוראת חז"ל עד שתהא שלהבת עולה מאלי', וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר