ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שכב

ב"ה, כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ, בו כותב אודות מלאכתו בקדש ואשר חי חיי צער.

ויהי רצון אשר השי"ת בורא עולם ומנהיגו ירחיב פרנסתו בגשמיות ובטח מצדו הוא ירחיב פרנסתו ברוחניות, זאת אומרת ההשתדלות בהחזקת היהדות והפצתה, ודבר משנתנו, כך היא דרכה של תורה וכו' וחיי צער תחי' כו' יקיים זה ע"י צער ברוחניות ז.א.

קיום ההוראה ונפשי כעפר לכל תהי', שמצטער מתוך היותו ענו ושפל וכמאמר המשנה מאר מאר הוה שפל רוח.

מהנכון אשר יבדוק את התפילין שלו ואת המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, וילמוד שיעור בפנימיות התורה ובפרט באותן הימים שעוסק במלאכת שמים כתיבת סת"ם.

בברכה לבשו"ט.