ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שכג

ב"ה, כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

ו ובמ"ש שעתה קשה לו להתפלל בכוונה אף שרגיל הי' בזה במדינתו לפנים.

הנה בטח זהו מפיתויי היצר, ולכן לא ישים לבו לזה כלל, יתאמץ בתפלה, ולפני התפלה וגם לאחרי התפלה יאמר עכ"פ סימן אחד מס' התהלים של נעים זמירות ישראל וכידוע שסגולה הם לכגון דא.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין, ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה.