ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שכז

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מט"ו סיון, ויהי רצון שמזמן לזמן יתמעטו ההעלמות וההסתרים לא רק המדומים אלא אפילו אותם שיש להם אחיזה וקישור במציאות, ומתוך שמחה וטוב לבב ירבה חילים בתורה (הנגלה והחסידות) בהנוגע לעצמו ובהנוגע לזולתו שהרי אמר ר"ע (אשר כולהו אליבא דר"ע) ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה ולקיום מצות בהידור ובענין חוט השדרה דכל המצות, ז.א. עבודת התפלה (עיין לקו"ת בלק ע, ד) לכל לראש, וכמבואר הענין בקונטרס התפלה ובכ"מ, וידוע פתגם רבותינו נשיאנו (והרי פתגמיהם של צדיקים ה"ז הוראה לרבים): פאר אמת ווערט מען בטל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הצלחה בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'שכז

פאר אמת ווערט מען בטל: ראה גם לעיל ח"ו אגרות א'תקמד. א'תקנח. ח"ח ב'תא.