ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שכח

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום /6;1amp&, בו כותב ר"פ מהיחס שלו ומצבו עתה וכן אצל ילידיו שי'.

בעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם.

נעם לי לקרות במכתבו אודות התענינות בנו שי' בתנועת חב"ד, ותקותי שגם הוא הכותב מעונין בזה, ושאצל שניהם ההתענינות היא בסדר, ז.א. מביאה לידי מעשה מתאים להוראת חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, והרי כאו"א שייכת לו שיטת חב"ד והמסקנות שלה עד להמסקנא בחיי היום יומים, וכידוע פתגם מיסד תורת החסידות חב"ד הוא בעל התניא והשו"ע, שהחסידות היא לא בשביל חוג מסוים אלא שהיא נחלת העם כולו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

תקותי שמשתתף בהתוועדות אנ"ש הנערכות במועדים ורגלים בסביבתו וכן יש להם קביעות עתים בלימוד בעיון בתורת החסידות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון גם בזה.

בטח גם בנו שי' יבוא בכתובים לכאן בזמן המתאים ומטובו לפרוש שלומו בשמי, ובטח ימסור לו גם תוכן הכתוב לעיל, שהרי גם אליו הדברים מופנים. ות"ח.

בברכה להמצטרך ולבשו"ט.

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים אשכנזית, ולכן בא המענה בלה"ק אבל הוא יכול גם להבא לכתוב אשכנזית כיון שקורא הנני שפה זו.

ו'שכח

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 595 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ו'עדר, ובהנסמן בהערות שם.