ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שכט

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ צ בלי הוראת זמן הכתיבה צ מלא התאוננות ומתאר מצב עצמו בצבעים הכי שחורים.

ולפלא שלפי שעה נעלמו ממנו דברי רבנו הזקן בעל התניא צ פוסק בנסתר שבתורה צ והשולחן ערוך צ פוסק בנגלה דתורה צ בספרו תניא קדישא, שכל ענין של יאוש ועצב ה"ז מפיתויי היצר ותחבולותיו לבלבל את האדם מעבודת הבורא. ומבואר בהנ"ל ג"כ שלפום גמלא שיחנא, ולכל אחד נתנה היכולת הכח והאפשריות לילך בדרך התורה והמצוה ולילך מחיל אל חיל.

ומ"ש ע"ד אור ופנס להאיר הדרך האפלה צ אין הדרך אפלה כלל וכלל. כי ברורים הענינים לפרטיהם בשו"ע ובספרי חסידות, ואפילו גם בהנוגע לפרטי פרטים אשר היצר מטיל ספק, גם לזה כמה עצות יעוצות. ושתי עצות עיקריות:

א) ידוע פתגם אדמו"ר האמצעי, להיות לו חבר טוב אשר עמו ישוחח בענינים הרוחנים, אשר אז הם שתי נפשות אלקית על נפש בהמית אחת.

ב) הבחינה מאיזה צד באה התחבולה, בכל דבר המועיל ומביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהי' צ אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה צ הוא רק מתחבולותי' של נה"ב (ראה היום יום כ"ג סיון).

ויהי רצון שתיכף לקבלת מכתבי זה, יסיח דעתו לגמרי מאנחות וירבה בפעולות.

ואם כפתגם רבותינו נשיאינו, טובה פעולה אחת מאלף אנחות, עאכו"כ שכמה פעולות טובות מהסדר דאנחות. ובמשך זמן קצר יראה שטעה לגמרי בתאור המצב שבמכתבו, ובלבד שילמוד בהתמדה ושקידה, וישמור סדרי הישיבה, וישפיע גם על חבריו שי' בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

ו'שכט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 524.

פתגם אדמו"ר האמצעי: ראה גם לעיל אגרת ו'רכד, ובהנסמן בהערות שם.