ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלא

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

ו במ"ש שעדיין לא מצא משרה וכו' צ כבר ידוע דעתי שכל אלו המסוגלים ומוכשרים לזה, צריכים לנצל כשרונותיהם דוקא בשטח החינוך על טהרת הקדש ובפרט בתקופתנו ובאה"ק ת"ו אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ומהנכון וטוב שיבוא בדברים עם הנהלת הרשת אשר באה"ק ת"ו בהנוגע למשרה באחד בתי ספר החבדי"ם והשי"ת יצליחו.

ו'שלא

ידוע דעתי: ראה לעיל אגרת ו'קמט, ובהנסמן בהערות שם.