ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלב

ב"ה, כ"ג סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו צ בלי הוראת זמן הכתיבה צ בו כותב שמקבלים אותו להמחנה גן ישראל, אבל אינו כותב על פרטים בזה.

ויהי רצון שיסתדר באופן הכי טוב לעצמו ולטובת הזולת באופן שהמחנה תתאים לשמה, גן ישראל, שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל כמבואר בדא"ח הענין בזה.

במה שכותב אודות שינוי נוסח התפלה. צ נכון הענין וכיון שע"פ המבואר בכ"מ, אפשר לשנות מנוסח אשכנז לספרד או מספרד לנוסח אר"י אבל לא להיפך, צריכה להיות החלטתו ברורה, שהשינוי יהי' בר קיימא ומכאן ולהבא יתפלל בנוסח אר"י (שכפי המסורה דחסידים בירר אותו רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) מששים נוסחאות).

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט.

ו'שלב

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 455.

אפשר לשנות: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתמה, ובהנסמן בהערות שם. חט"ו ה'תרלה.

שכפי המסורה: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ו'מה, ובהנסמן בהערות שם.