ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלד

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' סיון, ובשולי הגליון ימצא בהנוגע למה שמעיר במכתבו.

ולפלא שאינו מזכיר אודות קביעות עתים בלימוד תורת החסידות, והרי בודאי הוסיף בזה גם מעת מכתבו האחרון, כיון שציווי מפורש הוא מעלין בקדש, ובפרט בהנוגע לת"ת שכלשון זוהר הק' (ח"א יב, ב. וראה תורה אור לרבנו הזקן ד"ה מי כה' אלוקינו וביאורו) צ"ל לאפשא לה, ובטח ימלא עד"ז בהזדמנות הבאה.

בברכה לבשו"ט.

בהערותיו: א-ב: בתניא פל"ט ורפ"מ ובשו"ע שלו הל' ת"ת פ"ד ס"ג צ כשהקליפה מורדת ת"ת שלו אזי צ"ל תשובה להשיבה ולהעלותה, ואז אין צריך ללמוד עוה"פ, כי ה"ז ענין התשובה להעלות הענינים והניצוצות.

ג) באופן החזרת עמרם את יוכבד וסיבתה צ מדרשות חלוקות הן: א) ע"י טענת מרים דגזירתך קשה כו' צ דמזה מובן שהחזרה צ"ל דוקא בפרהסיא בכדי לבטל גזירתו צ שכולן יחזירו (סוטה יב, א. פסיקתא רבתי פמ"ג). ב) ע"י ציווי מלמעלה לעמרם, ובצנעא (זח"ב יט, א). ודברי האוה"ח (במדבר ג, לט) הם ע"פ זוה"ק כמוש"כ בפירוש.

ו'שלד

חקלה נדפס בלקו"ש ח"ו ע' 256 חלקה בחכ"ד ע' 363 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אפרים שי': גרינבלט, מעמפיס. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ז ו'פו.