ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלה

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אליקים יהודא

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום א'.

בעת רצון יזכירוהו וכל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

וובודאי למותר לעוררו שכמו שכל אחד מישראל הוא שלוחו של המקום ב"ה להפיץ את התורה והמצוה ולהאיר עי"ז את החשך של העולם, וכמ"ש כי נר מצוה ותורה אור, עאכו"כ שזהו מחובתו וזכותו של מי שיש לו השפעה על הנוער, והרי בודאי בתוך תלמידיו נמצאים כמה מבני ישראל אשר למרות שהמקצוע שהוא לומד אותם, אינו באופן ישר ענין התורה והמצוה, בודאי שיכול לנצל השפעתו האמורה בענין חיוני זה, כוונתי לקירוב לבן של אלו תלמידיו לאבינו שבשמים ע"י שיתקרבו לקיום המצות בפועל וכמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, וזכות הרבים מסייעתו להצלחה בפעולה האמורה, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה, הרי יתוסף בברכת השי"ת ברוב נחת אמיתי יהודי מסורתי מילידיהם שיחיוו

בברכה לבשו"ט.

ו'שלה

מו"ה אליקים יהודא: געלער, סאווערנע.