ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלו

ב"ה, כ"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום ב' בו כותב אודות הסברא לשכור מקום מתאים ולסדר שם ת"ת, וכבר מצא חנות המתאימה לזה, ושואל דעתי.

והנה אף כי ע"פ דין תורה אין בענין דת"ת ענין דהשגת גבול, ונפסק הדין להלכה בשו"ע יו"ד סו"ס רמ"ה, הנה בפועל נוגע לברר מתחלה באם לא תהי' התנגדות בהסביבה, באם יש שם במקום קרוב ביותר מוסד ע"ד האמור, והרי אפשר שההתנגדות זו תתבטא באמצעים בלתי רצוים, והרי בודאי אפשר באופן דיפלומטי לברר את האמור.

במ"ש שבתכניתו לסדר ת"ת עד לשמונים תלמידים, כיון שהשכונה בה דרים מאות משפחות יהודים צ כן ירבו צ מובן שאם כן צריך להזדרז בבירור כל הפרטים בכדי שלזמן הרישום או זמן הלימוד יהי' כבר כל הפרטים בזה מסודרים.

במ"ש אודות רשיון צ מובן שצריך לברר זה במשרדים המתאימים. ויהי רצון אשר השי"ת הזן ומפרנס לכל בטוב בחן בחסד וברחמים ימציא לו פרנסתו ופרנסת ב"ב שי' באופן הטוב לפניהם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט.