ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלז

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אלי' ליב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו, בו כותב ע"ד המצב בכתות המסיימים ביה"ס בו זכה לעבוד בקדש, ושלדעתו קשה לפעול שימשיכו בבתי ספר חב"ד.

והנה מובן וגם פשוט שעל כאו"א שיש בידו לעשות מה בזה צריך להשתדל ובמרץ הדרוש פעם אחר פעם, והרי הזהירו חז"ל בכגון זה הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים, ז.א.

שאם אפילו בהתשעים ותשעה פעמים לא הועילה התוכחה ח"ו, בכל זה יש תקוה שהפעם המאה יכריע הענין לטוב, והנמשל מובן. אלא שכיון שבעיא זו צד השוה היא בכל בתי ספר הרשת, צריך להתייעץ עם מנהלי שאר בתי הספר, ומה טוב לבקש מהנהלת הרשת שיערכו אסיפה משותפת מכל המנהלים ולאחרי זה לבוא בדברים עם הנהלת ישיבות חב"ד והמוסדות חב"ד שיוכלו להיות המשך להנ"ל.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וזכות התעסקותו והשתדלותו במוסד הק' הנקרא על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר תעמוד לו ולכל ב"ב בכל המצטרך להם.

ו'שלז

מו"ה אלי' ליב: רבקין, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'רנה, ובהנסמן בהערות שם.

לתוכנה ראה גם אגרת הבאה.