ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלח

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ו ועוד נקודה גם היא מצערת ביותר, והוא שאין שמים לב כלל להנעשה עם מסיימי בתי ספר הרשת לאחרי הסיום, ז.א. האם ממשיכים לימודם ובאיזה בי"ס, ובאם מתעסקים בדבר של פרנסה וכיו"ב, איך תהי' הנהגתם, והרי סו"ס תכלית חינוך וביחוד של חב"ד, כמו שהורונו רבותינו נשיאינו לא להגיש להתלמידים כמות של ידיעות, כ"א שזה אינו אלא דרך ואמצעי לעשותם יהודים כדבעי, לקרב לבם לאבינו שבשמים, ולעשותם לומדי תורה ומקיימי מצות.