ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שלט

ב"ה, כ"ה סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' סיון, ולפלא שאינו מזכיר דבר מהתקדמות בעניני תורה ומצות, ובפרט על פי מה שכתבתי לו מכבר שאם כל אחד מישראל נצטוה על קיום התורה והמצוה לקיימם במילואם עאכו"כ אלה הנמצאים בצבא אשר תוספת קדושה נדרשת מהם, ולא עוד אלא שהנהגתם משפיעה על כל הצבור ובטחונו, וכמ"ש (דברים כג, טו): כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויבך לפניך והי' מחנך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך. שמכלל הן אתה שומע כו' ז.א. אשר מי שאינו מתנהג בקדושה בהיותו בצבא ה"ה מתנגד עי"ז לה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך ומתנגד לההצלה ונתינת האויבים לפני הצבא. והאם ישנה בגידה יותר מבהילה במצב הבטחון של הצבא?

תקותי ששורותי אלו אף כי מעטות בכמות צ תספיקנה לא רק להשפיע טוב על הנהגתו הוא מתאים להאמור, אלא שגם ישפיע על כל חבריו שי' בכיוון האמור, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובלבד שיהיו דברים היוצאים מן הלב שאז נכנסים ללב שומעם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בודאי ידוע לו ע"ד פרשת חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז וישתדל להשתתף באיזה מההתועדויות הנערכות בימים אלו באה"ק ת"ו.