ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמ

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו: שהתחיל לכתבו כ"ח אייר, מוצש"ק נשא, כ"ב סיון צ עם המצורף אליהם והפ"נ אשר יקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון אשר סו"ס יודיעוני לא רק בהנוגע לאסיפות ולהחלטות אודות פעולות טובות, כי אם גם ע"ד פעולות טובות בפועל. ובפרט שמענינא דיומא הוא, ע"פ המבואר בלקו"ת דפרשת השבוע שקראנוה בשבת זו, שהתכלית הוא המעשה, ואז טובה הארץ מאד מאד, משא"כ כשרוצים להשאר בעולם הדבור. וכמ"ש זה כ"פ, לדעת נקל גם בלי התבוננות וגם לאינו נבון, איך שאין מנצלים כלל ההשפעה שנותנים מלמעלה לא בענינים רוחנים ולא בענינים גשמים. ועוד בזה, נשארו כשבועים לי"ב וי"ג תמוז האם יעשו התועדות, מי יהיו האחראים וכו'? ו והרי כנ"ל תכלית הדבור הוא שיבוא לידי מעשה.

בברכה לבשו"ט, ואין טוב באמת אלא כשהתלמוד והמדרש מביא לידי מעשה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר