ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמא

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף חיים שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון.

הנה יהי רצון שתכה"י יבשר טוב בהנוגע לפעולות בקדש שלו ושל זוגתו הרבנית תחי' ולא רק ע"ד חידוש הישנות וביסוסם, אלא גם בהתפתחות ובהרחבה, שהרי נצטוינו להעלות בקדש, וכיון שנצטוינו על זה בודאי שהשי"ת בורא עולם ומנהיגו נותן הכחות והאפשריות למלאות הציווי.

ובמ"ש אודות חוגים שונים שבאים עמהם בקישור ומקרבם, הנה כבר ידועה ההוראה בכגון זה, מעט מעט אגרשנו, ז.א. שאין מוכרח להעמיס עליהם תומ"י עבודה גדולה ביותר בכמה ענינים ובכמה מוסדות ויש להתבונן בהנוגע לכאו"א בפרט ולהכינו באופן שפעם אחר פעם יוכלו לבקש ממנו יותר ויותר.

נעם לי להודע אשר התחילו לסדר תכנית לההתועדות דחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, והרי רואים שכשמכינים תכנית בעוד מועד, הרי ההצלחה שלא לפי ערך.

בברכה לבשו"ט ובאופן דהולך וגדול הולך ומוסיף ובפ"ש כל המשתתפים עמדו בעבודת החזקת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

ו'שמא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 503 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יוסף חיים שי': רוזנפלד.