ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמב

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון, בו כותב בענין בנו שי' האם כדאי להמשיך המצב בלתי ברור בו נמצא עתה וכו' וכן באם לחשוב ע"ד פירוד, באם יחקור מקודם אם תזדמן אחרת ואז ליתן גט או לא.

והנה ידוע עד כמה שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל ומזה מובן הסברא לעכב הגט עד שתזדמן אחרת, אין לה מקום כלל וכלל ואדרבה, כשישללו עיגונא דאיתתא תתרבנה עי"ז ברכות השי"ת

ובעצם הענין הרי כיון שעברו כבר כמה שנים במצב ההווה יש לנסות עתה עוה"פ (לצאת ידי כל הדיעות) בהנוגע לקירוב הלבבות של הזוג, ובאם יתברר שאין לזה סיכוים, הנה לדעתי אין כל מקום לעגן את האשה לבלי כל תועלת לשני הצדדים, ואדרבה מרבים עגמ"נ וכו' והלואי היו עושים בזה לפני כו"כ זמן, אבל אין צועקין על העבר.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על ציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בהנוגע לכאו"א מהם.

בברכה לבשו"ט.