ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמג

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם מט"ו סיון עם המוסגר בו והפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב אודות מצב בריאות מרת ו תחי', והנה כפי הנשמע כאן מהרופאים המומחים במקצוע דעניני נשים הם פרופ. אשרמן וזונדק שי' ולפלא שבכל מכתביהם לא הזכירו אם שאלו את הנ"ל. כן זכורני שהי' משך זמן שריפוי פצעים היו מנסים להחישו ע"י הנחה במקום הפצעים תחבושת מדברים המכילים וויטמינים ידועים הממהרים גידול הבשר והעור וכו', אפשר שבשנים האחרונים אין משתמשים בזה, אבל בכל אופן כדאי לשאול עד"ז.

במ"ש שמתאים להוראת הרופא נאלץ הבעל להשתמש בקונדס וכו' כיון שאין על האשה לעשות מה בדבר זה. צ גם זה לפלא, שאינם מזכירים אם שאלו דעת רב מורה הוראה בישראל בזה, ועוד שבאם יכיר הרב בכללות הדבר, הרי מהתרופות הנעשים ע"י האשה, הוא לא רק השתמשות בחמרים כמיים, שאפשר בכגון דא אין יכולת להשתמש בהם, כי אם גם הענין דמוך, כיסוי מתאים במקום המתאים וכו' שלכאורה גם בנדון שלהם אפשרי להשתמש בזה כנ"ל באם יהי' היתר של הרב בכללות הענין.

מצורף למכתבם כתבת של אחדים מהקרובים שלהם ובזה גם כתבת בארצוה"ב, ואינם מפרטים אם ברצונם שיפנו לאיש זה בבקשת עזר בשבילם, ואם כן הוא מובן שעליהם לפרט יותר תוכן בקשתם בזה וכו'.

בברכה לבשוט בכל האמור מתוך חוזק הבטחון בבורא העולם ומנהיגו והוספה בתורה ומצותי'.