ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמד

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מי"א י"ז כ"ב כ"ג כ"ד סיון עם המצורף אליו וכן תכנית הבנינים.

ובעיקר שאלתם כבר נאמר במכתב הקודם, ז.א. כפי הנהוג בעולם, לא תמיד התכנית בתחלת אסיפת הכספים מחייבת הפועל לאחרי כן, שהי' הבפועל תלוי בתוצאות המגבית בפועל, ולכן התכנית מראש יש לעשותו באופן הנראה יותר בתחלת אסיפת הכספים, ובהנוגע לפועל בהתאם לתוצאות המגבית.

מהתכניות שנתקבלו עתה, נראית לי יותר אותה שהבנינים בצורת בי"ת, ולא כל שלשת הבנינים בשורה אחת, אבל מובן שגם בזה יש להתחשב עם הרגיל באה"ק ת"ו והרושם על הקהל.

במ"ש אודות אופי כתלים החיצונים צ כבר כתבתי במכתבי הקודם, שפלא על פזור הנפש בפרטים כאלו שיעמדו על סדר היום קרוב לגמר הבנין.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'שדמ

הבנינים: של ישיבת תו"ת בכפר חב"ד. ראה לעיל אגרת ו'ריא, ובהנסמן בהערות שם.