ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמה

ב"ה, כ"ז סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מעלבורן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן רב ביותר שלא נתקבל מהם כל ידיעות מפעולותיהם בקדש, באלו הפעולות שכבר החזיקו בהם, והרי גם אין זה מספיק, כיון שנצטוינו להעלות בקדש, ולפלא שמן הצד הגיעוני ידיעות ע"ד חילוקי דיעות בהנוגע לתכנית עבודת צעירי אגודת חב"ד, והפלא מובן שהרי צעירי אגו"ח עובדים זה כמה זמן בכמה מדינות הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל וכמה מכתבים נכתבו בקשר עם זה, מה מטרת עבודתם, והלואי שימלאו תפקידם מתאים לתכנית זו, ואז יעמידו על סדר היום, האם יש להוסיף בסעיפים אלו, וע"פ המבואר בחסידות בארוכה בהענין דימים יוצרו ולא אחד בהם, הימים שנקצבו לאיש הישראלי, מספר הימים הדרושים לו למלאות שליחות בעולם מתאים לדבר משנה מספר ימים ככל הדרוש, לא פחות, אבל גם לא יותר, וה"ה בנוגע להמרץ, שמזה מובן שכשנוטלים מקצת ימים אלו ומרץ, ונותנים לענינים שאינם שייכים להם, הרי מוכרח שיחסר במילוי תפקידם שלהם, ועד כמה גדול היזק הדבר, מובן ג"כ מעבודת הקדש במקדש שהם העבודות הכי קדושות, ופסקה תוה"ק תורת חיים, שמשורר ששוער חייב מיתה ר"ל, וק"ל.

ויהי רצון שיוסיפו מרץ ככל הדרוש וגם מוכרח בכל סעיפים הקבועים דעבודת צעירי אגודת חב"ד, שבאם היו עושים כזה במשך חדשים שעברו, צורה אחרת לגמרי היתה לצעירי אגו"ח, ועבודתם, וגם צורת היהדות באוסטרליא בכלל, ולכשיעשו עכ"פ עתה בזה, מובטחים הם מרבותינו נשיאנו, נשיאי ישראל, שתהי' ההצלחה בריבוי.

וכיון שמתקרבים אנו לימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, גאולה למעלה מדרך הטבע לגמרי, הנה יבשרו טוב בכל האמור, שחל שינוי מן הקצה אל הקצה, ולו יהי' למעלה מדרך הטבע ובלבד שיבוא לפועל.

המצפה לבשו"ט בכל האמור.