ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמו

ב"ה, כ"ח סיון, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

מאשר אני בזה קבלת מכתבו מט"ז בסיון, ומנצל הזדמנות זו להדגיש תקותי אשר שיחתנו בטח תביא תוצאות בפועל בהנקודות אודותן נידבר. וכיון שבימים שעברו מאז נודעתי בהזדמנות צ והנני מדייק שלא להשתמש בביטוי של מקרה, שהרי כל אחד מאתנו מאמין שכל המתרחש הוא בהשגחה פרטית ולא במקרה צ אשר לכבודו השפעה יותר גדולה גם ממה ששערתי מראש, ולכן עוד נתחזקה תקותי שכ' ינצל השפעתו במילואה להחדיר הרעיון, אשר אלה הממונים מטעם העם לנהל בפועל ענינים הנוגעים לכל העם כולו או לחוג רחב או לחוגים רחבים מן העם, הרי פשוט שאין להם להיות מושפעים מנימוקים של מפלגה ואפילו לא מרווחים מפלגתיים בהנוגע להנהלת הענינים שבפועל שנמסרו לידם לטובת כל העם.

במלים אחרות וגם נעימות יותר, כל כמה שלא יהי' תוכן וכו' בענינים של מפלגה וככל המעלה להיות ב"כ של מפלגה הרי גדול פי כמה התוכן בעניני העם כולו ולהיות בא-כוח העם כולו. ולא עוד אלא כפי שרואים במוחש ואפילו בימי הבחירות, הנה הנהגה האמורה מביאה תועלת לבאי-כוח המפלגה גם ברווחים מפלגתיים.

אף שכותב שבמספר שאלות שבררנו יטפל לאחרי שובו לאה"ק ת"ו, תקותי בכל זאת צ שיתענין לטפל בהן גם בהיותו כאן, והרי בכמה מהן יש לקוות להצלחה יותר גדולה על ידי הטיפול בהן בחו"ל.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

ו'שמו

מר... קורן: אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'יח, ובהנסמן בהערות שם.