ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמז

ב"ה, כ"ח סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' סיון, בו שואל דעתי בהנוגע באיזה מקום ילמוד בעתיד הקרוב.

ומובן שנכון וטוב ביותר וביותר שיקדיש כל זמנו ללימודי קדש, ובפרט בגילו שנוגע הדבר ביותר, ובלשון החסידות יהי' המוח שבראש ממולא רק מעניני תורתנו הק' תורת חיים של ממה"מ הקב"ה, ובעניני תלמוד תורה הרי כבר נודע הפסק דין שאין מקום לדחות ענין של ת"ת למחר ומחרתים, כיון שבכל יום ויום נצטוינו על לימוד זה, ודי ליומו שיפקיע את עצמו ואינו יוכל למלאות מה שחסר הוא אתמול ושלשום, ובדורות האחרונים ובפרט בשנים אלו ובאה"ק ת"ו, אשר עלי' נאמר, עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, מוכרח ג"כ סדר קבוע בלימוד פנימיות התורה, וכמבואר בזהר הק' ויותר בפרטיות בדברי ר"ח וויטל (בהקדמתו לשער ההקדמות), באגרת הקדש לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע באגה"ק סי' כ"ו ובכ"מ ומבואר שם ג"כ עד כמה גדול הענין ועד כמה נחוץ הוא בשביל הצלחה דנגלה דתורה וקיום המצות.

בשאלתו איך להשפיע על אלו שרואה שמתרחקים מדרך התורה והמצוה.

ידוע בכגון זה הציווי הוכח תוכיח, אלא שצ"ל בדרכי נועם, הוכחה הבאה מתוך אהבת ישראל, ואז גם מצליחים במדה גדולה יותר ובזמן קרוב יותר, ומובן ג"כ שאין להסתפק במה שמדבר עמהם בעצמו, אלא שצריך למצוא ידידים ומכירים שגם הם ישפיעו עליהם בהאמור.

במ"ש אודות מחשבות המבלבלות בעת התפלה צ צריך לבדוק את התפילין שלו שתהנה כשרות כדין, וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, ואחר התפלה בכל יום גם בש"ק ויום טוב יאמר השיעור תהלים חדשי צ כפי שנחלק התהלים לימי החדש צ ומובן אשר כל זה צ"ל בלי נדר.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר