ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמח

ב"ה, כ"ט סיון, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

ת"ח בעד מאמריו והחוברות ששלח לי, ובטח גם להבא יעשה כן ותודתי אמורה לו מראש.

גם מאשר אני קבלת מכתבו מכ"ה בסיון, ומתאים לשיחתנו מודיעים לאנ"ש אשר באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו, שכשיוסרו הקשויים שלהם בהנוגע ליסוד כפר חב"ד שני באה"ק יבואו אתו בקשר ותקותי שיסייע בידם.

אף על פי שאמרו חכמינו ז"ל עניי עירך קודמים, בכל זאת תקותי חזקה אשר בזמן שהותו בחו"ל ובארה"ב ובניו-יורק בפרט ינצל את השפעתו במילואה לחיזוק הדת ברוח ישראל סבא והפצתה גם בחו"ל בכל מקום שידו מגעת, ועל פי הנקודות שדברנו עליהן במשך שיחתנו.

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשו"ט.

זה עתה נתקבל מכ' כ' בצירוף העתק מכ' המהנדס. ות"ח על המישלוח.

ו'שמח

מוה"ר שלמה זלמן: שרגאי. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'רסו, ובהנסמן בהערות שם.