ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שמט

ב"ה, ער"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז"ך סיון.

ובהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הזכרתיו.

ויהי רצון שיבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

בברכה.

במש"כ ע"ד סתימת נקב שן לאיזה חדשים צ בהנוגע לחציצה צ יש להעיר משו"ת הצ"צ חיו"ד סק"ס. ומס' שצוינו בדרכי תשובה לסקצ"ח סכ"ד וטהרת ישראל שם. ובטח לא נעלם זה מעיני כת"ר.

בשערי ציון (מכ"ע, ירושלים תרפ"ה) סי' נ"ד רוצה להשוות ב' דעות בדין דאינו מקפיד אינו חוצץ (דרמב"ם ורש"י) מפני שאינו רוצה להעבירו, מפני ביטול, ולשיטה הא' הרי גם בסתימה זמנית אין רצונה להעבירה כ"א אדרבה להחליפה בקבועה יותר. (ז.א.

שיהי' בשרה צ שע"ז אנו דנין בחציצה ולא על דבר החוצץ) צ מכוסה בקביעות יותר, ושאני ידות הכלים שהכניסן שלא כדרכה ששם צ"ל חיבור ואינו צ ע"כ תוכ"ד (ואין הזמ"ג לעיין בס' הנ"ל אם שקו"ט בסברה זו). אבל עפ"ז א) גם סתימה ליום ויומים צ"ל אינה חוצצת. והוא דלא ככמה אחרונים. ב) בסתימה זמנית הרי אדרבה מקפידה להסירה (אלא שלא תומ"י), וע"כ נזקקין בזה לענין החיבור וביטול.

דרך אגב: הערת כת"ר מירוש' יומא פ"ד ה"ד דהקביעות ע"י מסמר מבטל חציצת הנרתק, אף דלא הוי אלא ליומי' צ יוהכ"פ, לא נ"ל, כי שם זהו קביעות תמידי שהרי זהו מחתה המיוחדת רק ליוהכ"פ.

ו'שמט

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תשצא, ובהנסמן בהערות שם.