ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנ

ב"ה, אדר"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

ו במ"ש ושואל לקבל הסבר אודות המקווה ממנו בפעולות בהחזקת היהדות והפצתה והפצת המעינות ביחוד.

אינו מובן מהו ההסבר הנדרש, שהרי יושב הוא בעיה"ק ירושלים ת"ו אשר מעלה נוספת בקדושתה, ומזה תוצאה מובנת, שגם בקדושת האדם צ"ל הוספה, שהרי אתדל"ת נדרש מתאים לאתעדל"ע, והוספת הקדושה הוא ע"י עניני התורה והמצוה ופנימיותם, שזהו ענין המעינות, ובזה הענין דואהבת לרעך כמוך, ז.א. שלא רק עינו טובה בשלו אלא גם בשל אחרים, והרי בכמה שטחים הכרחית עבודת הפצה האמורה, ובודאי שעל כאו"א החיוב בזה, שמזה מובן שלכאו"א ניתנה האפשרית ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.