ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'שנב

ב"ה, בדר"ח תמוז, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולד להם בן למזל טוב והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל יוסף יצחק שי',

הנה יה"ר מהשי"ת שכשם שהכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויגדלו ביחד עם זוג' תחי' מתוך הרחבה.

בברכה מזל טוב.

במש"כ ע"ד השם צ פשיטא שאין להרהר כלל וכלל, שהרי הודיענו האריז"ל אשר "הקב"ה משים בפיו (של האב והאם) השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא.. והשם הזה נרשם למעלה בכסה"כ" (שער הגלגולים הק' כג).

ו'שנב

ע"ד השם: הי' אנשים שאמרו שאני צריך לתת אחרי הסבא.